PHP infoBoard v.5 PERFECT
phuketvegetarian.com
 
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 10:53 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม  ต.บางไทร  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 10:54 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member ผู้โพส : คนแซ่หลิม
สถานะ : สมาชิก

Reply : [ คนแซ่หลิม ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
16/11/2007 - 10:53

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 10:55 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 10:56 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 10:58 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:00 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 1)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
16/11/2007 - 10:55

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:00 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:01 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 2)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 2 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 2
16/11/2007 - 11:00

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:02 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:03 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:03 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:04 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:05 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:05 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 3)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 3 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 3
16/11/2007 - 11:02

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:13 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:14 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:14 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:16 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 4)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 4 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 4
16/11/2007 - 11:13

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:21 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:22 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:22 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:23 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:24 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:25 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:25 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 5)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 5 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 5
16/11/2007 - 11:21

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:26 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:27 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:28 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:28 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 6)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 6 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 6
16/11/2007 - 11:26

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:31 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:31 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 7)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 7 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 7
16/11/2007 - 11:31

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:32 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:33 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 8)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 8 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 8
16/11/2007 - 11:32

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:34 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:34 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:35 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

[ คนแซ่หลิม - 16/11/2007 - 11:35 ] User
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 9)
ผู้โพส : คนแซ่หลิม สถานะ : สมาชิก

Reply Number 9 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 9
16/11/2007 - 11:34

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : nate - 16/11/2007 - 03:38 ] User
แล้วประวัติ ละ


[ เด็กฉ้ายตึ๋ง - 18/11/2007 - 19:41 ] User

อีกสักครู่คงตามมา

ได้ข่าวว่าตอนนี้ตามหาต้นฉบับอยู่อ่ะครับ
 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 10)
ผู้โพส : nate สถานะ : สมาชิก

Reply Number 10 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 10
16/11/2007 - 03:38

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กน้อย - 18/11/2007 - 17:52 ] User

สวยงามมากครับโก๊ ขอบคุณมากๆครับ

คาราวะ1จอก
 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 11)
ผู้โพส : เด็กน้อย สถานะ : สมาชิก

Reply Number 11 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 11
18/11/2007 - 17:52

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เต้กู่ใช่ตึ๋ง - 22/08/2008 - 06:39 ] User

ศาลเจ้าแม่กวนอิม  // ***่ใช่ตึ๋ง // เตียนหวั่นเก้ง // กวนอิมโปเตียน // โรงพระตลาดเหนือ //  ชื่อเรียกของศาลเจ้าครับ

     
 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 12)
ผู้โพส : เต้กู่ใช่ตึ๋ง สถานะ : สมาชิก

Reply Number 12 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 12
22/08/2008 - 06:39

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : taetae - 27/08/2008 - 14:24 ] User

ศาลเจ้าที่นี่เคยขับรถผ่านนะครับ

แต่ไม่เคยเข้า

ยังไงแล้ว  หวังว่าวันนึงคงมีโอกาสได้ไปเที่ยว

และไปไหว้พระขอพรที่นี่นะครับ
 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 13)
ผู้โพส : taetae สถานะ : สมาชิก

Reply Number 13 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 13
27/08/2008 - 14:24

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : หยิวหู้และลาโด - 17/09/2008 - 11:17 ] User

ผมก็เด็กอ้ามเหนือเหมือนกันคับ(กู่ใช่ตึ๊ง)หวังว่าปีนี้คงได้กลับไปที่นั้น ยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวและขอพรร่วมทานเจกันบ้างนะครับ ส่วนเรื่องประวัติไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เด๋วจะหามาคราวหน้าครับ
 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 14)
ผู้โพส : หยิวหู้และลาโด สถานะ : สมาชิก

Reply Number 14 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 14
17/09/2008 - 11:17

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เด็กตะกั่วป่า - 30/09/2008 - 17:41 ] User
ขอ มัลติพลาย ของคนแซ่หลิม ด้วยคับ


 
  No Image หัวข้อ : 0015-1 (No. 15)
ผู้โพส : เด็กตะกั่วป่า สถานะ : สมาชิก

Reply Number 15 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 15
30/09/2008 - 17:41

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : อู๋ตี๋ - 15/10/2008 - 08:30 ] User

อยากทราบประวัติของอ๊ามนี้จังใครรู้ช่วยบอกด้วยเนาะ
 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 16)
ผู้โพส : อู๋ตี๋ สถานะ : สมาชิก

Reply Number 16 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 16
15/10/2008 - 08:30

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : คนเขาหลัก - 17/10/2008 - 12:55 ] User

โกเนต นี่เยี่ยมจริงๆ

 
 
  No Image หัวข้อ : 0015-1 (No. 17)
ผู้โพส : คนเขาหลัก สถานะ : สมาชิก

Reply Number 17 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 17
17/10/2008 - 12:55

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : click_92 - 22/09/2009 - 16:23 ] User

ชมรมสิงโตและมังกรทอง จ.ปัตตานี  มีความสนใจอยากพาเยาวชนชาวไทยเชื้อสายจีน  ไปร่วมกิจกรรมเชิดสิงโต มังกรทอง และร่วมบรรเลงมโหรีจีน (โหล่วโก้)  มากครับ  (คุณไถ่) 081-9905308  ครับ  หรือที่ www.ngeksianhongte.com
 
  No Image หัวข้อ : 0015-1 (No. 18)
ผู้โพส : click_92 สถานะ : สมาชิก

Reply Number 18 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 18
22/09/2009 - 16:23

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : click_92 - 22/09/2009 - 16:24 ] User

ชมรมสิงโตและมังกรทอง จ.ปัตตานี  มีความสนใจอยากพาเยาวชนชาวไทยเชื้อสายจีน  ไปร่วมกิจกรรมเชิดสิงโต มังกรทอง และร่วมบรรเลงมโหรีจีน (โหล่วโก้)  มากครับ  (คุณไถ่) 081-9905308  ครับ  หรือที่ www.ngeksianhongte.com
 
  No Image หัวข้อ : 0015-1 (No. 19)
ผู้โพส : click_92 สถานะ : สมาชิก

Reply Number 19 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 19
22/09/2009 - 16:24

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

  [ สมาชิก : เตียนหวั่นเกง - 3/11/2009 - 07:02 ] User

ครับ ปัจจุบัน ศาลเจ้า ได้ เปลี่ยนแปลง และ ปรับปรุง ใหม่ แล้ว เชิญชวนทุกท่าน เพื่อน ส***ยทุกคน ไปเที่ยวกันครับ
 
  Member หัวข้อ : 0015-1 (No. 20)
ผู้โพส : เตียนหวั่นเกง สถานะ : สมาชิก

Reply Number 20 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 20
3/11/2009 - 07:02

Add?  Name Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0015-1 | ตอบ : 22 | เลขหน้า : 1 ถึง 1 | 2


WYSIWYG form OTHER form     phuketvegetarian.com  
  แสดงความคิดเห็น ศาลเจ้าแม่กวนอิม ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  
      Cut Copy Paste Bold Italic Underline Left Justify Centre Justify Right Justify Unordered List Outdent Indent Add Hyperlink
PHP infoBoard v.5 PERFECT

 
Thailand Hotels | Phuket Hotels | Bangkok Hotels
2005 - 2006 Phuket Vegetarian Festival, Phuket Thailand
Contact : Tel:+ 66 1 569 9076
Power by Phuketport.com Team